آدرس

تهران ،خیابان شهید ذوالفقاری - خیابان شهید رضایی - مهدی قربانی

شماره تماس

۰۹۱۲۶۵۰۶۴۳۰
۰۹۱۲۴۱۲۱۲۶۰

پست الکترونیک

info@jaresaghiltehran.com