آدرس : تهران ،خیابان شهید ذوالفقاری – خیابان شهید رضایی – مهدی قربانی

شماره تماس : ۰۹۱۲۶۵۰۶۴۳۰

پست الکترونیک : info@jaresaghiltehran.com